پرسشهاي متداول
دوشنبه 30 ارديبهشت 1392 هزينه صدور كارت معاينه پزشكي جهت متصديان و كارگران شاغل در مراكز عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي چقدر است؟ 5 هزار تومان