برگزاری همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت،رویکرد ها و چالش ها
برگزاری همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت،رویکرد ها و چالش ها  همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت،رویکرد ها و چالش ها اسفند 1393 توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد:
مشاهده وب سایت همایش

دریافت پوستر همایش
بيشتر