تازه ها
ارسال مطالب آموزشی مدیریت استرس در کرونا به ادارات استان قزوین

1398/12/28 چهارشنبه

محمدرضا یوسفی، کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: روز 11 اسفند 98 مطالب آموزشی مدیریت استرس در شرایط بحران (کرونا) همراه با نامه رسمی به ادارات استان قزوین ارسال شد.

وی اظهار کرد که سه روز قبل نیز این مطالب به کلیه مراکز بهداشت شهرستان ها برای آگاه سازی جمعیت عمومی و کادر سلامت، ارسال شد تا افراد نسبت به مدیریت استرس در شرایط بحران و کنار آمدن با اضطراب ناشی از این بیماری آگاهی لازم را به دست آورند.

یوسفی بیان کرد که این مطالب آموزشی ویژه گروه های هدف مختلف، مانند: کارمندان ناوگان حمل و نقل عمومی، تاکسیرانی، مسؤولان مدارس، ارائه کنندگان خدمات درمانی و مراکز نگهداری بیماران مصرف کننده مواد است.

وی گفت: تمامی مطالب آموزشی در زیرپورتال معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و هم چنین صفحه سلامت روان این زیرپورتال بارگذاری شده است برای مردم، قابل استفاده است.

 http://www.qums.ac.ir