تازه ها
نحوه «مدیریت استرس کرونا» را در پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیاموزید

1398/12/28 چهارشنبه

محمدرضا یوسفی، کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: نماهنگ های آموزشی مدیریت سلامت روان در برابر بیماری کرونا، در زیرپورتال این معاونت، صفحه «سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد» به آدرس اینترنتی: http://url.qums.ac.ir/c1  قرار گرفته است.

به گفته این کارشناس، این نماهنگ های تهیه شده، حداکثر در دو دقیقه، راهکارهای مختلفی در خصوص مدیریت استرس در شرایط بحران را ارائه می کند. وی افزود که این نماهنگ ها برای گروه های مختلف به صورت مجزا تهیه و تدوین شده است.

یوسفی تاکید کرد: این ویدئوهای کوتاه با هدف کاهش استرس ناشی از این بیماری و همچنین ارتقا کیفیت زندگی و شادتر شدن عموم مردم، کودکان و معلمان مدارس ساخته شده است و می تواند نقش بسزایی در مدیریت سلامت روان افراد در مواجهه با بحران به ویژه بیماری کرونا داشته باشد.

کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اذعان کرد که با توجه به نیاز عمومی جامعه، مطالب و راهنماهای آموزشی مختلفی نیز در صفحه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد قرار گرفته است که مدیریت استرس ناشی از بیماری کرونا، ویژه جمعیت عمومی، کارکنان سیستم حمل و نقل عمومی و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی، بخشی از آن ها محسوب می شود.