اخبار اسلایدی
اجرایی برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده دارای سوء تغذیه ، بزودی در استان قزوین

1397/2/18 سه‌شنبه

عطیه رزازی ، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی‌دانشگاه علوم پزشکی‌استان قزوین ،خبر داد ، پیرو  پیگیریهای گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه ، در خصوص حمایت تغذیه ای از مادران باردار و شیرده دارای سوء تغذیه ، اولین جلسه هماهنگی و اجرایی این برنامه با حضور، دکتر حمید رضا نجاری ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،حسین فلاح ،کارشناس ارشد نماینده دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت متبوع ، آقای اسماعیلی ، نماینده کشوری بنیاد علوی، دکتر ناهید یزدی ، معاون فنی و جمعی از مدیران گروه های معاونت بهداشتی دانشگاه به منظور تحت پوشش قرار دادن حمایت تغذیه مادران باردار و سوء تغذیه در مناطق روستایی و حاشیه شهرهای استان در  17 اردیبهشت ماه97، در سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

 در این جلسه دکتر نجاری ، ضمن استقبال از اجرای این برنامه در استان، مساعدت و همکاری معاونت بهداشتی را در خصوص شناسایی و معرفی مادران نیازمند و توزیع اقلام سبدغذایی به آنها را اعلام نمودند. در ادامه ، نماینده دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت متبوع و نماینده کشوری بنیاد علوی، ضمن معرفی اهداف و روند اجرایی برنامه، گزارش های اجرای برنامه در سایر استانها را مثبت ارزیابی کرده و مقرر گردید با معرفی مادران واجد شرایط به زودی این برنامه در استان و شهرستانهای تحت پوشش اجرا گردد.

تاریخ :17 اردیبهشت ماه97

http://www.qums.ac.ir