اخبار اسلایدی
اجرای طرح بررسی پوشش واکسیناسیون در کودکان 24تا36ماهه در استان قزوین همزمان با کشور

1398/3/18 شنبه

جلسه آموزشی در خصوص طرح بررسی پوشش واکسیناسیون در کودکان 24تا 36ماه در جمهوری اسلامی ایران برای کارشناسان مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریها و کارشناسان ایمنسازی شهرستان های استان قزوین توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشتی دانشگاه در تاریخ 11خرداد ماه 98، در محل سالن اجتماعات این معاونت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد .

ابتدا دکتر شیوا لقائی ، مدیر گروه پیشگیری و بیماریهای واگیر دانشگاه در خصوص طرح بررسی پوشش واکسیناسیون که با مشارکت سازمان جهانی بهداشت و با هماهنگی و هدایت مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و اجرای همزمان این طرح در سراسر کشور توضیح داد و تاکید کرد برای انجام هرچه بهتر این طرح در استان هماهنگی درون بخشی و برون بخشی انجام گیرد.

در ادامه ستار بهشتی ،کارشناس برنامه ایمنسازی استان و ناظر دانشگاهی این طرح شرح کامل دستورالعمل اجرایی این طرح و فرم های شماره 1و 2و نحوه انتخاب سرخوشه ها و اجرای برنامه را ارائه کردند.لازم به ذکر است که طرح مذکور از تاریخ 25خرداد ماه 98، در استان همزمان با کشور آغاز خواهد شد. در نهایت ضمن مشارکت فعال کلیه کارشناسان مسئول و کارشناسان شهرستان ها و پرسش و پاسخ و جمع بندی بحث، برای هر چه بهتر اجرا شدن طرح مصوبات مشخص شد.

 http://www.qums.ac.ir