اخبار اسلایدی
بازدید ناظرین وزارت متبوع از نحوه اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون در استان قزوین - بیمارستان رازی

1398/3/22 چهارشنبه

بازدید ناظرین وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی از نحوه اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون در استان قزوین ، در تاریخ  21 خردادماه 98، از پایگاه موقت مستقر بیمارستان رازی قزوین بعمل آمد.

 http://www.qums.ac.ir