اخبار اسلایدی
عدم رعایت مقررات حفاظتی درمواجه با پرتوهای الکترومغناطیسی می تواند اثرات زیانباری بر سلامت بگذارد.

مهندس شیرین نادری، مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبر داد، پرتوهای الکترومغناطیسی که حداقل انرژی لازم را برای یونش در ماده ندارند پرتوهای غیر یونساز می نامند. پرتوگیری کنترل نشده از این پرتوها و عدم رعایت مقررات حفاظتی می تواند اثرات بیولوژیکی و زیانباری بر سلامت انسان به خصوص افراد در معرض تابش پرتو بگذارد. برخی از پرتوهای غیریونساز از جمله ماوراء بنفش به طور طبیعی در طبیعت وجود دارد و در واقع محدوده ای از طیف نورخورشید است. به علاوه این پرتوها به دلیل کاربردهایی که دارند در سالیان گذشته به صورت مصنوعی هم تولید شده اند.

بنا به گفته مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه، پرتوهای غیریونساز باتوجه به میزان خطرات و اثرات بیولوژیکی و نحوه حفاظت و مقابله با آنها به چند دسته تقسیم می شوند. پرتوهای ماوراء بنفش،نورمرئی،مادون قرمز، میکروویو، امواج رادیووئی، فرکانس های پایین و مافوق صوت از این دسته اند.  امروزه استفاده از پرتوهای غیر یونساز در امور مختلف افزایش یافته است و این امر منجر به افزایش مواجهه افراد با پرتو شده است.  لذا آشنایی با اثرات بیولوژیکی و استفاده صحیح و کاهش خطر در هنگام مواجهه با این پرتوها حائز اهمیت است.

 ایشان یادآور شد ، وبیناری با عنوان بهداشت مواجهه با میدان های الکترومغناطیس، اصول سرویمتری و سنجش انرژی این میدان ها در 27شهریور98 توسط مرکز سلامت محیط و کار و با حضور رئیس گروه سلامت محیط و کارشناس بهداشت پرتوهای واحد سلامت محیط معاونت بهداشتی درسالن اجتماعات مرکز بهداشت استان قزوین برگزار شد.

 به گفته نادری، با توجه به ضرورت افزایش ارتباطات و نیاز به استفاده از آنتن ها ، کابل های فشار قوی،  افزایش استفاده از تلفن همراه، دستگاه های تشخیصی و درمانی پزشکی و مواجهه مردم با میدان های الکتریکی و مغناطیسی حاصل از آن مطالب علمی مربوط به فرکانس و طول موج های ایجادی و پیامدهای سوء بهداشتی مواجهه با آن مورد بررسی قرار گرفت. 
http://www.qums.ac.ir