اخبار اسلایدی
تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه

دکتر ساکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به خاطر کمک در زمینه چاپ مجموعه رسانه های آموزشی، قدردانی کرد.

این تقدیر با توجه به جمع آوری و ارسال کمک‌های مردمی برای چاپ مجموعه رسانه های آموزشی در زمان وقوع سیل در استان لرستان، توسط رفعت یاحقی، رییس گروه  واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه، صورت گرفت.
http://www.qums.ac.ir