اخبار اسلایدی
برگزاری اولین جلسه هماهنگی «طرح هرخانه یک پایگاه سلامت»

هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: در اولین نشست هماهنگی اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»، ضمن تعیین اعضای کمیته اجرایی و تشکیل کمیته مستندسازی استان و شهرستان البرز و همچنین تعیین ساز و کار اجرایی برنامه، تعیین و تصویب گام های اصلی مراحل طرح، برگزار شد.

به گفته علیجانی، در طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»، قرار است با همکاری و کمک مردم و با استفاده از ظرفیت داوطلبان سلامت محله و سفیران سلامت خانوار، برای ارتقای سواد سلامت مردم، گام برداشته شود و از طریق آموزش خودمراقبتی به مردم، به اجتماعی شدن سلامت، منجر شود.

در این نشست، علاوه بر علیجانی، صفر فیض الهی، رییس مرکز بهداشت شهرستان البرز، رفعت یاحقی، رییس گروه واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان قزوین، راضیه فتوحی، کارشناس واحد آموزش و ارتقای سلامت و طاهره تیموری، کارشناس گسترش شهرستان البرز نیز حضور داشتند. نشست مذکور، روز 11 آبان 1398 در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.


http://www.qums.ac.ir