تازه ها:
با نصب سامانه اطلاع رسانی درجه بهداشتی رستوران ها بر روی گوشی هوشمند خود از آخرین وضعیت بهداشتی رستورانها مطلع شوید

1396/12/24 پنجشنبه

شیرین نادری ، کارشناس مسوول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ، خبر داد ، جهت اطلاع از آخرین وضعیت بهداشتی گروه رستورانها ( رستوران سنتی، رستوران، سفره خانه سنتی، سلف سرویس، چلوکبابی)  ااز پلیکیشن مربوطه استفاده کنید. برای دریافت اپلیکیشن  روی تصویر زیر  کلیک کنید یا  بارکد دو بعدی زیر را با استفاده از برنامه QR code reader اسکن نموده و سامانه اطلاع رسانی درجه بهداشتی رستوران ها را  بر روی گوشی هوشمند خود نصب نمایید.

  

 

بنا به اظهارکارشناس مسوول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان ، با استفاده از این سامانه می توانید درجه بهداشتی رستورانها را به صورت زیر مشاهده کنید:

  • درجه عالی بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که در سه بازرسی متوالی درجه یک بهداشتی را کسب کرده باشند.
  • درجه یک بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده 100-90 درصد امتیاز را کسب کرده باشند.
  • درجه دو بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده 9/89-80 درصد امتیاز را کسب کرده باشند.
  • درجه سه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده 9/79-70 درصد امتیاز را کسب کرده باشند.
  • در انتظار دریافت رتبه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که در سامانه جامع بازرسی به عنوان یک واحد صنفی ثبت شده اند ولی هنوز مورد بازرسی قرار نگرفته و نتیجه بازرسی واحد در سیستم ثبت نگردیده است.
  • فاقد رتبه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده امتیازات  لازم جهت دریافت رتبه بهداشتی را کسب ننموده و یا آن را از دست داده اند و اقدامات قانونی لازم توسط دستگاه نظارت در خصوص آن ها اعمال گردیده است.
  • رتبه در حال تعلیق: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده امتیازات لازم جهت دریافت رتبه بهداشتی را کسب ننموده و یا آن را از دست داده اند و پرونده آن در مرکز بهداشت در حال رسیدگی بوده و هنوز به مراجع قضایی ارجاع نشده است. 

بر اساس گفته  مهندس نادری ، توسط این اپلیکیش می توانید وضعیت بهداشتی گروه رستورانها را در تمامی نقاط کشور مشاهده کنید.