تازه‌ها:
همکاری با سمن ها و انجمن های فعال در زمینه جوانان به منظور ارتقاء همگرایی در حوزه سلامت جوانان

1397/2/25 سه‌شنبه

 

برنامه سلامت جوانان در ابتدا به شكل ادغام يافته با اداره سلامت نوجوانان ومدارس در سال 87 اغاز گرديد. اما در همان سالها تمركز عمده برنامه روي جمعيت نوجوانان در مدرسه بود. به علت اينكه دردسترس بودند ودسترسي به ايشان دسترسي به والدينشان را محتمل مي ساخت. در سال 89 تعامل با وزارت علوم در خصوص گسترش پوشش خدمات مراقبتي به جوانان آغاز گرديد كه متاسفانه به دليل نبود بودجه كافي به ثمر نرسيد وفعاليت ها به معاونت فرهنگي دانشجويي تابعه وزارت بهداشت محدود شد از ان سال با تدوين بسته خدمت مختص جوانان وشناسنامه مناسب با ان گروه سني در تعامل با ذينفعان معاينات جسماني ورواني دانشجويان ورودي پزشكي وپيراپزشكي انجام شد. در سال 90 اين معاينات با رويكرد تدوين شناسنامه سلامت طلاب به دانش آموختگان ورودي حوزه علميه در كاشان قم وبابل وقزوين نيز تسري پيدا كرد كه در قم ناموفق بود.

گرچه استان قزوین از پیشتازان ارائه خدمات سلامت به جوانان در کشور بوده ولی در مقایسه با نوجوانان که اکثریت آنهادر مدرسه قابل دسترسی هستند و با هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش می توان خدمات مورد نیاز آنان اعم از خدمات غربالگری، پیشگیری، آموزشی و... را ارائه داد برای ارائه خدمات به جوانان نیاز به هماهنگی و همکاری بین بخشی ارگانها و سازمانهای متعددی وجود دارد.

شناسایی و همکاری با سمن ها / انجمن های فعال در زمینه سلامت جوانان از جمله اقداماتی است که منجر به ارتقاء همگرایی درون و برون بخشی در حوزه سلامت جوانان وارتقا كيفي وكمي ارائه خدمات سلامت به جوانان خواهد شد. مژگان عباسی کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان با بیان این مطلب افزودبه همین منظور با هماهنگی و انتخاب اداره ورزش و جوانان مدیران واعضاء انجمن هوای تازه، انجمن توانگران، موسسه راه خرم و سمن گوهر آسمانی جوان در کارگاه آموزشی ارزیابی رفتارهای پرخطر با محوریت پیشگیری از ایدز و بیماریهای آمیزشی در نوجوانان و جوانان که در تاریخ 24اردیبهشت ماه 97، در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد حضور داشتند.

این کارگاه برای کارشناسان سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس و مربیان بیماریهای آموزشگاههای بهورزی شهرستانها برگزار شد. دکتر بهزاد نجف پور ،کارشناس ایدز مرکز بهداشت استان، مژگان عباسی، کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان مرکز بهداشت استان و آمنه خالقی کارشناس سلامت جوانان ، مدرسین این کارگاه بودند که در خصوص کلیات ایدز، رفتارهای پرخطر مرتبط با آن، رویکرد نوین آموزش ایدز، انگ و تبعیض ناشی از ایدز و تاثیر آن برجامعه، نظام مراقبت بیماریهای آمیزشی و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و مرکز ویژه زنان آسیب پذیر آموزش دادند.