تازه ها:
اصول ده گانه پیشگیری از سرطان

1397/10/8 شنبه

سالانه هزاران مورد ابتلا به سرطان در ایران و میلیون ها مورد در جهان رخ می دهد که درصورت تشخيص به موقع و زودهنگام، تومور در مراحل اولیه و محدود بوده، در نتیجه درمان آن آسانتر و امکان کنترل و بهبود كامل آن بسيار زياد است. مهمترین دلایل برای افزایش بروز سرطان در ایران و جهان عبارتنداز: افزایش امید به زندگی، تغییر در شیوه زندگی و عوامل محیطی.
افزایش آگاهی مردم و ارتقای روشهای تشخیص زودهنگام از مواردی می باشد که در تشخیص زودهنگام سرطان و کاهش مرگ و میر ناشی از آن موثر می-باشد. 
فایل آموزشی اصول ده گانه پیشگیری از سرطان در این جهت طراحی شده است. 
 دریافت فایل آموزشی: اصول ده گانه پیشگیری از سرطان