تازه ها:
لیست پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی بهداشت حرفه ای + نحوه دریافت گواهینامه

1397/10/16 يكشنبه

توجه به موارد مشروحه ذیل جهت دریافت گواهینامه قبولی در آزمون 8 دی 1397 مسئولین فنی شرکتهای بهداشت حرفه ای  الزامی است.
1-    پذیرفته شدگان آزمون جهت دریافت گواهی قبولی در آزمون می بایست مبلغ 400000 (چهارصدهزار ریال ) به حساب شماره 53093732 نزد بانک رفاه به نام  معاونت بهداشتی قزوین واریز نموده و اصل فیش آن را تحویل گروه سلامت کار معاونت بهداشتی قزوین نمایند. 
2-    گواهی قبولی در آزمون از تاریخ 26 دی 1397 آماده ارائه به پذیرفته شدگان می باشد.
3-    جهت دریافت می بایست به معاونت بهداشتی قزوین ؛ بلوار ازادگان (غیاث اباد) ابتدای خیابان شهید مفتح  ساختمان شماره 2  ستاد ؛  معاونت بهداشتی ؛ گروه سلامت کار  مراجعه نمایند.

دریافت فایل word: لیست کارشناسان بهداشت حرفه ای که در آزمون 8 دی مسئولین فنی بهداشت حرفه ای  استان قزوین پذیرفته شده اند.