تازه ها:
سرطان معده ، پستان ، کولورکتال سه سرطان اولویت دار در استان قزوین

1398/2/15 يكشنبه

بنا برگزارش دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه درحال حاضر سه سرطان معده ، پستان و کولورکتال شایعترین سرطانها درهردوجنس در استان قزوین می باشد. دکتر سولماز فرخ زاد ، مسئول برنامه ثبت سرطان دانشگاه در جلسه هماهنگی برنامه ثبت سرطان دانشگاه با بیان مطلب فوق افزود ، باتوجه به اینکه کاربردهای اصلی نتایج برنامه ثبت سرطان شامل : برنامه ریزی های بهداشتی درمانی ، مطالعات وپژوهش مرتبط با علت بروز سرطان و مداخلات منطقه ای ، مطالعات بقای سرطان و اثربخشی مداخلات ، مطالعات مرتبط با گزارش های پاتولوژی می باشد، ضروری است همه حوزه های دانشگاه  با درنظرگرفتن  3 سرطان شایع در استان به عنوان اولویت ، در برنامه ریزی های لازم جهت طراحی مداخلات موثر در راستای پیشگیری ، غربالگری و تشخیص زودهنگام و درمان موثر و کاهش میزان مرگ و میر زودهنگام بیماران مبتلا مشارکت نمایند.

جلسه هماهنگی برنامه های ثبت سرطان دانشگاه در تاریخ 11اردیبهشت ماه 98 ، درمحل دبیرخانه ثبت سرطان واقع در معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور نمایندگان معاونت درمان و مسئول برنامه ثبت بیماریها وپیامدهای سلامت درمعاونت پژوهشی و کارشناسان برنامه سرطان  و معاون فنی معاونت بهداشتی جهت بررسی اجرای دستورالعمل ثبت آنلاین پاتولوژی سرطان در آزمایشگاههای پاتولوژی  و برنامه ریزی اجرای پروژه‌های پژوهشی بر مبنای اطلاعات ثبت سرطان استان و موارد اولویت دار برگزار گردید.

دکترفرخ زاد ، افزود دراین جلسه مقرر گردید با هماهنگی معاونت درمان وضعیت ثبت نام مراکز پاتولوژی استان در سامانه سیمای سرطان جهت ثبت آنلاین دیتای پاتولوژی سرطان مورد بررسی قرار گرفته و به دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه اعلام گردد تا دبیرخانه ثبت سرطان جلسه ای برای کلیه مسئولین فنی پاتولوژی های استان برگزار نماید.

همچنین مقرر شد با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه و گروه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت ، اولویت های استان در زمینه سرطانها به کلیه مراکز تحقیقاتی و اساتید دانشگاه جهت انجام پژوهش ابلاغ گردیده و زمینه طراحی و اجرای مداخلات با مشارکت همه حوزه های دانشگاه فراهم شود.

دکتر فرخ زاد ، در پایان افزود جهت جدیت بخشیدن و توجه بیشتر به معاینات سینه در زنان میانسال در مراکز خدمات جامع سلامت استان برنامه ای توسط گروه سلامت ، جمعیت و خانواده  معاونت بهداشتی تحت نظارت معاون فنی مرکز بهداشت استان تدوین شده و به مراکز ابلاغ می شودد . درهمین راستا تا زمان تکمیل و تجهیز مرکز غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطانهای دانشگاه ، برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان ولایت جهت ارجاع افراد مشکوک به سرطان سینه از سطح مراکز خدمات جامع سلامت توسط معاونت درمان مجدا برنامه ریزی می گردد.

 http://www.qums.ac.ir