تازه‌ها:
دستورالعمل کشوری اﺣﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺧﻮن و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎ در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

1398/5/17 پنجشنبه

ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي‌ﻫﺎي ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن در دﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان است.

دریافت فایل Pdf: دستورالعمل کشوری اﺣﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺧﻮن و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎ در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ