تازه‌ها:
مراحل پاسخ روانی به بلایا را جدی بگیریم

1398/6/17 يكشنبه

محمدرضا یوسفی، کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، در توضیح مراحل پاسخ روانی به بحران ها و بلایا 5 مرحله زیر را عنوان نمود :

مراحل پاسخ رواني به بحران:

به طور معمول به دنبال بحران هايي همچون سيل و زلزله، افراد از مراحل مختلفي عبور مي كنند كه عبارتند از:

اثر يا ضربه: اين مرحله طي چند دقيقه اول پس از سانحه رخ مي دهد. طي اين دقايق افراد دچار رعب و وحشت مي شوند، گاه نيز حالت هايي همچون بهت زدگي و درماندگي مشاهده مي گردد. در اين مرحله افراد قدرت انجام هيچ كاري را ندارند. اين حالت معمولا گذرا و كوتاه مدت است و در اكثر موارد قبل از رسيدن نيروهاي كمكي پايان مي يابد.  باقي‌ماندن در اين مرحله، نيازمند مداخله فوري است.

قهرمان گرايي:

در ساعات اوليه رخ مي دهد. مردم سعي مي كنند به كمك هم كاري انجام دهند و افراد احساس مسئوليت مي كنند، به طور داوطلبانه در امداد رساني شركت مي‌نمايند. به اين ترتيب تا قبل از رسيدن نيروهاي كمكي بسياري از كارها را خود افراد بازمانده انجام ميدهند. نكته مهم در مورد اين مرحله اين است كه تحريك پذيري افراد طي اين مرحله بسيار بالاست ودر عين حال درجات بالايي از گذشت و فداكاري را از خود نشان مي دهند. مسئله ديگر نياز به ايجاد هماهنگي و رهبري با هدف افزايش تأثير فعاليت‌هاي داوطلبانه است.

اميدواری و فراموشي غم :

يک هفته تا چند ماه پس از حادثه بروز می کند. اين مرحله با رسيدن نيروهاي كمكي و آغاز توزيع كمكها آغاز ميگردد. توزيع كمكها در پيدايش تعادل رواني ، كاهش اختلالات شديد عاطفي و حس خشم و انتقام جويي موثر هستند.

روبرويي با واقعيت ها:

اين مرحله حدود 2 تا 3 ماه بعد از وقوع فاجعه آغاز مي شود، يعني زماني كه اكثر نيروهاي امداد از منطقه خارج مي شوند. در اين مرحله، بازماندگان متوجه عمق خسارتها و جبران ناپذيري بخش بزرگی از خسارات مي گردند. در اين مرحله باز ماندگان نيازمند حمايتهاي رواني بيشتري هستند. چرا كه مجدداً روحيه خود را از دست مي دهند، افسرده و مضطرب مي گردند و احساس تنهايي شديدي مي كنند. ايجاد روحيه اميد و اعتماد و دقت در توزيع عادلانه هر گونه امكانات در اين مرحله از اهميت بسياري برخوردار است.

تجديد سازمان:

بين 6 ماه تا يكسال پس از فاجعه رخ مي دهد. بازماندگان شروع به بازسازي رواني و از سر گرفتن زندگي روز مره خود مي کنند. افراد به اين نتيجه مي رسند كه بازسازي زندگي با اتكا بر توانايي هاي خود آن ها امكان پذير است.

بنا به گفته کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه ، آگاهی از اين واکنش ها کمک می کند تا عکس العمل های روانی آسيب ديدگان را بشناسيد و نحوه برخورد با آنها را دريابيد. اين حالتها از هم جدا نيستند و الزاماً بترتيب نيز رخ نمی دهند. دربرخی از زلزله بعضی از اين مراحل برجسته نيستند( بعنوان مثال درزلزله بم مرحله سوم تقريباً وجود نداشت).  اقدام مناسب هنگام مواجهه با اين حالت ها مردم را منسجم کرده و به آنها انگيزه می دهد تا با حوادث دست وپنجه نرم کنند. هدف نهائی ما رسيدن هرچه سريعتر بازماندگان به مرحله تجديد سازمان است.

یوسفی ، در پایان از افرادی که دچار چنین علایمی هستند خواست تا حتما با یک متخصص مثل روانشناس صحبت و از او کمک بگیرند.
 http://www.qums.ac.ir