تازه‌ها:
عدم رعایت ضوابط بهداشتی در بیمارستانها می‌تواند موجب آلودگی محیط زیست و به‌خطرافتادن سلامت جامعه گردد.

1398/6/17 يكشنبه

مهندس غلامرضا احدی، کارشناس برنامه بهداشت محیط بیمارستان در مرکزبهداشت استان قزوین، بیان نمود: بیمارستان‌ها دراكثر كشورها قسمت عمده‌ای از مراكزبهداشتي درماني را تشكيل‌می‌دهند و بخش اعظم‌ هزینه‌های بهداشت و درمان (حدود70%) را به خود اختصاص داده‌اند، بيمارستان بايد الگوي نظافت و سمبل پاكيزگي و بهداشت باشد بنابراين رعايت ضوابط بهداشتي بخصوص بهداشت محيط از اولويت خاصي برخوردار است. ازطرف دیگر، درصورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی می‌تواند خود موجب آلودگی محیط زیست و به‌خطرافتادن سلامت جامعه گردد. برای رعایت موازین بهداشتی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست واحد بهداشت محیط بیمارستان به کمک مرکزبهداشت اقدامات کنترلی بهداشتی را انجام میدهد. دراین راستا عوامل محیطی همچون آب، فاضلاب، ‌زباله، ‌هوا، غذا و ... توسط کارشناسان بهداشت محیط کنترل می‌گردند.
احدی، باتوجه به موارد پیشگفت و نیاز به آموزش و هماهنگی بیشتر بین مراکزبهداشت شهرستان و بیمارستان‌های استان کارگاه آموزشی در تاریخ 11شهریورماه98 باحضور کلیه کارشناسان بهداشت محیط بیمارستان و مرکزبهداشت استان در محل سالن اجتماعات بیمارستان کوثر برگزار گردید.
 در این کارگاه ابتدا مهندس غلامرضا احدی، کارشناس برنامه بهداشت محیط بیمارستان در مرکز بهداشت استان قزوین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های جدید را توضیح داد و در ادامه باتوجه به اعتبار بخشی کشوری در سال 98 بررسی سنجه‌‌های اعتبار بخشی بیمارستان صورت گرفت.

 http://www.qums.ac.ir