تازه‌ها:
کیفیت آب آشامیدنی به طور مستقیم بر سلامت افراد جامعه تاثیر مستقیم دارد

1398/6/20 چهارشنبه

مهندس اکرم باحجب،کارشناس برنامه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان قزوین بیان کرد،کیفیت آب آشامیدنی به طور مستقیم بر سلامت افراد جامعه تاثیر مستقیم دارد.

بنا به گفته کارشناس برنامه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان قزوین، یکی از روشهای تضمین کیفیت آب آشامیدنی، تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آزمایشگاههای کنترل کننده آب آشامیدنی می باشد .

ایشان افزود، اطمینان از خروجی نتیجه اندازه گیری آزمایشگاه به معنی تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری می باشد و این بدین معنی است که نتایج به دست آمده دارای صحت و دقت کافی باشند. لازمه داشتن اعتماد به نتایج اندازه گیری وجود سیستم مدیریت کیفیت مناسب و جاری سازی آن، کنترل بخش های فنی آزمایشگاه و انجام فعالیت های کنترل کیفیت می‌باشد.

دراین خصوص ،کارگاه آموزشی «دوره آموزشی ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های بهداشت محیط  از طریق اجرای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها» با هدف استاندارد سازی و افزایش صحت  و دقت در آزمایشات میکروبی  و شیمیایی آب و ارتقاء دانش کارشناسان بهداشت محیط شاغل در آزمایشگاه های میکروبی و شیمیایی شهرستانهای تابعه مرکز بهداشت استان در سالن جلسات مرکز بهداشت شهید بلندیان  روز دوشنبه 11 شهریور 98 برگزار شد
. http://www.qums.ac.ir