تازه‌ها:
ثبت آنلاین موارد ابتلابه سرطان توسط مراکز پاتولوژی استان کلید خورد

1398/7/11 پنجشنبه

سرطان درحال حاضر به عنوان دومین علت مرگ ومیر دراکثر جوامع از جمله در ایران مطرح می باشد. لذا امروزه سرطانها یکی از اولویتهاي مهم بخش سلامت در ایران بشمار می روند و توجه به این نوع بیماري ها وبرنامه ریزي براي کنترل آنها امري بسیار ضروري و مهم می باشد.

دکتر سولماز فرخ زاد ، مسئول دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه در جلسه آموزشی-توجیهی برای کلیه مراکز پاتولوژی استان با بیان مطلب فوق افزود جمع آوري اطلاعات دقیق و کامل از بیماران سرطانی میتواند در برنامه ریزي صحیح براي کنترل سرطان مفید واقع شده و در حقیقت اولین و مهمترین مرحله در طراحی برنامه جامع کنترل سرطان ایران می باشد.

پس از تصویب قانون ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی توسط مجلس شورای اسلامی درتاریخ 18خرداد1360   و تدوین دستورالعمل اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، برنامه ملی ثبت سرطان که ناظر بر اهداف کلان پیشگیری، تشخیص زودرس، تشخیص و درمان انواع سرطانها و ارائه مراقبتهای تسکینی به تمام بیماران مبتلا به سرطان است  اصورت متناوب و سپس از سال 1375 به صورت نظام مند توسط اداره سرطان، آغازگردید و با دقت بالا ادامه یافت و سپس با انتشار گزارشهای سالیانه مستمر همراه شد.

وی عنوان نمود از بین منابع موجود جهت دستیابی به موارد ابتلا به سرطان سه منبع گزارشات مراکز پاتولوژي،  گزارشات بالینی از بیمارستانها وسامانه ثبت مرگ بعنوان منابع اصلی در ثبت سرطان بوده و جمع آوري اطلاعات از این منابع ضروري میباشد.

دکتر فرخ زاد عنوان نمود ، برنامه ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1395 با راه اندازی سامانه سیمای سرطان از شکل مبتنی بر پاتولوژی به صورت مبتنی برجمعیت تغیر یافته و به صورت نظام مند درحال اجرا می باشد.سامانه جامع ملی ثبت و کنترل سرطان ( سیمای سرطان ) به عنوان یک سامانه اطلاعات تجمیعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است. توسط این سامانه که تحت وب تولید شده است مراکز مجاز تشخیصی و درمانی بایستی به این سامانه وارد شده و اطلاعات موارد سرطان را بر اساس مبانی قانونی وزارت بهداشت ورود اطلاعات نمایند.

در این راستا به منظور آشنایی مراکز پاتولوژی با سامانه سیمای سرطان و نحوه ورود اطلاعات کارگاه آموزشی با حضور مسئول و کارشناسان دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه و مدیر محترم امور بیماریها و مدیر محترم آزمایشگاههای استان در تاریخ 9/7/98 در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

 مسئول دبیرخانه ثبت سرطان با بیان مطالب فوق ابراز امیدورای نمود با راه اندازی ثبت آنلاین اطلاعات افراد مبتلا به سرطان ضمن برقراری امکان دسترسی به روز  به آمارو اطلاعات موارداین بیماری ، باتوجه به اینکه گزارشات ثبت سرطان مشمول مرور زمان نخواهد شد اطلاعات با دقت و کیفیت بیشتری ثبت و جمع آوری گردیده و آمار دقیقی در اختیار مدیران ، سیاست گذاران و پژوهشگران قرار گیرد

برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در واقع تلاش براي جمع آوري اطلاعات دقیق و جزئی در خصوص کلیه موارد جدید سرطان در جمعیتی با اندازه و ترکیب معین را نشان میدهد. با نتایج حاصل از این بررسی میزان بروز قابل محاسبه خواهد بود و در صورتیکه یک مورد سرطانی پیگیري شود، اطلاعات مربوط به بهبودي، عود، شیوع و بقا قابل دستیابی خواهد بود. 
http://www.qums.ac.ir