تازه‌ها:
کنترل خونریزی خارجی

1398/10/14 شنبه

خون وظایف بسیار مهمی در بدن برعهده دارد، به همین منظور درصورتی‌که حجم آن به دنبال خونریزی، کاهش یابد می‌تواند به سرعت حیات فرد را به خطر بیاندازد.
برای دریافت فایلPdf«کنترل خونریزی خارجی» از مجموعه آموزشی بسته‌های طرح هر خانه یک پایگاه سلامت کلیک نمایید.