تازه‌های علمی
ماسک و وضعیت هشدار هوا
برای دریافت فایل: «توصیه‌های بهداشتی در شرایط آلودگی هوا» کلیک نمایید.
برای دریافت فایل: «ماسك مناسب در برخورد با پديده گرد و غبار» کلیک نمایید.

برای دریافت فایل: «مشخصات ماسک مناسب» کلیک نمایید.
برای دریافت فایل:«نحوه استفاده از ماسک‌های تنفسی در مواقع آلودگی هوا» کلیک نمایید.