تازه‌های علمی
فشار منفی دیگران از عوامل خطر مهم در بروز بسیاری از آسیب‌های روانی اجتماعی است.

1398/11/17 پنجشنبه

محمدرضا یوسفی،کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، درخصوص مهارت جرأت‌مندی بیان داشت: مهارت امتناع یا نه گفتن یکی از انواع پاسخ‌های ابراز وجود محسوب می‌شود و در موقعیت‌هایی کاربرد دارد که فرد تحت فشار منفی دیگران برای انجام کاری قرار می‌گیرد که نمی‌خواهد آن را انجام دهد و یا در مورد درستی و نادرستی آن مطمئن نیست. فشار منفی دیگران یکی از عوامل خطر مهم در بروز بسیاری از آسیب‌های روانی اجتماعی مانند: مصرف مواد، ارتکاب جرم و روابط جنسی ناسالم و پرخطر است. در چنین مواردی افراد باید به مهارت امتناع یا مقابله با فشارهای منفی مجهز باشند تا بتوانند از خود محافظت کنند. این مهارت شامل سه مرحله است:

1.سؤال کردن: این مرحله اختصاص به مواردی دارد که پیشنهاد طرف مقابل مبهم بوده و فرد تردید دارد که آیا قبول آن وی را دچار دردسر می‌کند یا خیر؟ درصورتی‌که پیشنهاد کاملاً مشخص و روشن است، لازم نیست این مرحله طی شود.

2.بیان مخالفت:
در این مرحله فرد باید مخالفت خود را قاطعانه بیان کند. ویژگی‌های بیان قاطعانه مخالفت عبارت است از:
  • شروع جمله با کلمه "نه"- این کلمه یک پیام مخالفت روشن و مستقیم را به طرف مقابل می‌دهد و لذا احتمال این‌که وی بخواهد با توسل به روشهای مختلف، نظر خود را تحمیل کند، کاهش می‌یابد.
  • استفاده از ضمیر "من"- ضمیر من نشان می‌دهد که فرد در مخالفت خود جدی و محکم است.
  • استفاده از زبان بدن قاطعانه
  • اجتناب از بهانه آوردن و معذرت خواهی


3.ذکر یک دلیل مخالفت
: این مرحله اختصاص به مواردی دارد که طرف مقابل قصد ترغیب فرد را به کاری که سلامت و آینده وی را به مخاطره می‌اندازد، ندارد.

 

یوسفی در ادامه تأکید نمود: گاهی مواردی پیش می‌آید که با وجود مخالفت، طرف مقابل مرتب پیشنهاد خود را تکرار کرده و سعی می‌کند او را وادار به قبول پیشنهاد خود کند. روشهای زیر به فرد کمک می‌کند تا در مقابل این فشارها مقاومت کرده و تسلیم نشود:

  • تکرار دوباره و دوباره "نه"
  • مخالفت کردن در قالب جملات مختلف
  • بی‌اعتنایی
  • عوض کردن موضوع صحبت
  • بهانه آوردن و پشت گوش انداختن
  • ترک موقعیت ه مهم

این کارشناس در پایان اذعان نمود، اگر پیشنهاد طرف مقابل کاملاً روشن و واضح است و فرد می‌داند که او قصد دارد وی را ترغیب به کاری کند که ممکن است سلامتی و زندگی وی را به مخاطره بیاندازد، لازم نیست مراحل یک، سه و چهار را طی کند. فقط باید قاطعانه "نه" بگوید، موقعیت را ترک کند و مطمئن باشد که کار درستی را انجام داده‌ است. 
http://www.qums.ac.ir