علمی_آموزشی
کلیپ آمادگی خانوار در برابر سیل
دریافت کلیپ کم حجم:  آمادگی خانوار در برابر سیل