علمی_آموزشی
اطلاعات پايه بهداشتي مورد نیاز در شرایط اضطراری
با کوتاه کردن زمان دریافت اطلاعات مورد نیاز در شرایط اضطراری خدمات مناسب تر و به هنگام ارایه گردد.

دریافت فایل اکسل: اطلاعات پایه بهداشتی در شرایط اضطراری