دستورعمل‌ها
دستورعمل کشوری مکمل یاری با مگادوز ویتامین د در گروه‌های سنی

دریافت فایل Pdf: دستورعمل کشوری مکمل یاری با مگادوز ویتامین د در گروه‌های سنی

لینک‌های مرتبط در وب‌سایت معاونت بهداشتی
 

http://file.qums.ac.ir/repository/vch/family/1397/97020302.pdf دستورالعمل مكمل ياري ميانسالان و سالمندان با مگادوز ويتامين د

http://file.qums.ac.ir/repository/vch/STU/1395/951208vitD.pdf   دستورالعمل کشوری مکمل یاری با مگادوز ویتامین د درجوانان

http://file.qums.ac.ir/repository/vch/STU/1397/971004.VitaminD.pdf  نکاتی درباره ویتامین دی