علمی آموزشی
کتاب راهنمای تجویز و مصرف منطقی داروها

1397/7/6 جمعه

دریافت فایل Pdf: کتاب راهنمای تجویز و مصرف منطقی داروها

هدف این کتاب نشان دادن راهکارهاي عملی در تجویز منطقی داروهاست. بخش اول ترجمهGuide to good prescribing  از انتشارات سازمان جهانی  سلامت، به ویژه برای استفاده پزشکان مفید  است.