دستورعمل‌های آمار و تحلیل عملکرد
دستورالعمل هایی درخصوص برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ

1397/7/17 سه‌شنبه

برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ و نیز در راستای ارتقای برنامه جهت ثبت دقیق  داده های مرگ و پوشش کامل اطلاعات مربوطه، نکات و فرم های لازم تهیه و تدوین گردیده تا مورد بهره برداری دست اندرکاران اجرای برنامه مذکور قرارگیرد.
1- نکات مهم جهت رعایت در هنگام ثبت داده های مرگ 
2- فرم آماری تحویل دفترچه / برگه گواهی فوت
3- فهرست عناوین و کدهای ثبت نرم افزاری و جدول بندی مرگ و میر برای شرایط اپیدمیولوژیک ایران
4- لیست خطی ثبت داده های مرگ


دریافت فایل Pdf: رعایت نکات مهم
دریافت فایل Pdf: فرم آماری 
دریافت فایل Pdf: فهرست عناوین و کدها
دریافت فایل Pdf: لیست خطی