دستورعمل‌های آمار و تحلیل عملکرد
لیست کدهای پوچ علل مرگ در ICD10

1397/8/7 دوشنبه

کدهای پوچ آن دسته از علل مرگ هستند که می توانند علل واسط، فوری و یا مستقیم باشند، ولی نمی توانند علل زمینه ای مرگ باشند.

دریافت فایل Pdf:

دریافت فایل Pdf:
لیست کدهای پوچ براساس سامانه مرگ