دستورعمل‌های آمار و تحلیل عملکرد
چک لیست ارزیابی گواهی فوت

1397/8/28 دوشنبه

فایل چک لیست ارزیابی گواهی های فوت بیمارستان های استان قزوین در شش ماهه اول سال 1397

دریافت فایل Pdf: چک لیست ارزیابی گواهی فوت

:دستورعملها/http://vch.qums.ac.ir/Portal/home