دستورعمل‌های آمار و تحلیل عملکرد
لیست پذیرفته شدگان آزمون کدگذاری مرگ

1397/9/1 پنجشنبه

باتوجه به برگزاری آزمون کدگذاری ICD10 در تاریخ 30 مهر1397 که شرکت کنندگان آزمون مذکور شامل کارشناسان مدارک پزشکی / فن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان‌ها و کارشناسان آمار شبکه بهداشت / مرکز بهداشت شهرستان‌ها بودند، لیست افرادی که حداقل نمره 50 را دریافت کرده‌اند به همراه پاسخنامه سوالات  ارائه می گردد.

دریافت فایل Pdf: سوالات آزمون به همراه پاسخ 
دریافت فایل Pdf: لیست قبول شدگان آزمون کدگذاری علل مرگ براساسICD10