دستورعمل‌های آمار و تحلیل عملکرد
راهنمای برنامه‌های واحد آمار در سامانه سیب

1397/12/4 شنبه

فایل‌های راهنمای برنامه‌های واحد آمار در سامانه سیب، به شرح زیر قابل دریافت می‌باشند:

دریافت فایل Pdf: راهنمای سامانه سیب برای دسترسی مراقب سلامت / بهورز
دریافت فایل Pdf: راهنمای سامانه سیب کارشناسان ستادی واحد آمار
دریافت فایل Pdf: چک لیست مراقب سلامت
دریافت فایل Pdf: چک لیست مراکزخدمات جامع سلامت شهری / روستایی
دریافت فایل Pdf: چک لیست ستاد شهرستان