دستورعمل‌های آمار و تحلیل عملکرد
پرسشنامه کالبد شکافی شفاهی

1398/2/8 يكشنبه

برای ارتقای کمی و کیفی نظام ثبت علل مرگ متوفیان فاقد گواهی پزشکی (دفن شده در گورستان‌های غیررسمی و روستاها) از پرسشنامه کالبد شکافی شفاهی برای تعیین علت مرگ استفاده می‌شود.

دریافت فایل Excel: پرسشنامه کالبد شکافی شفاهی