علمی _ آموزشی
فلوچارت همکاری بین بخشی درصورت وقوع مرگ در استان

1398/2/8 يكشنبه

در هنگام وقوع مرگ همکاری‌های بین بخشی توسط واحدهای دانشگاه علوم پزشکی با سازمان شهرداری، اداره پزشکی قانونی و اداره ثبت احوال برای روند ثبت و صدور گواهی فوت و جواز دفن صورت می‌گیرد.

دریافت فایل Pdf: فلوچارت همکاری بین بخشی درصورت وقوع مرگ در استان