علمی _ آموزشی
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ در سال 98

1398/9/25 دوشنبه

برای دریافت اسلایدهای ارائه شده در جلسه مورخ98/9/18 «دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ سال98»، کلیک نمایید.
برای دریافت مطالب ارائه شده در «کمیته دانشگاهی برنامه نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ و میر مورخ 98/8/26»، کلیک نمایید.
برای دریافت «صورت‌جلسه تجزیه و تحلیل سطح و علل مرگ و میر98»، کلیک نمایید.