خدمات و فرايندها
1394/7/26 يكشنبه برنامه خیرین و واقفین سلامت جلب مشارکت جامعه در توسعه و تعمیق برنامه های نظام سلامت شیوه اجرای برنامه خیرین :

 •  شناسایی خیرین و واقفین سلامت منطقه توسط داوطلبان سلامت محلات شهری و روستایی

 • شناسایی نیازهای ساختاری و بهداشتی حوزه سلامت در مناطق مختلف تحت

 • پوشش دانشگاه توسط داوطلبان سلامت محلات شهری و روستایی

 • شناسایی مشکلات . چالشهای به وجود آمده در صورت عدم رفع نیازهای فوق

 •  طراحی راهکارهای اجرایی جهت احصای نیات خیرین

 •  به کارگیری داوطلبان سلامت در اجرا و نظارت از برنامه ها و پروژه های خیرین

 • افزایش جذب داوطلب در میان خیرین

 • همکاری با مجمع دانشگاه در راستای نیاز سنجی و تعیین بخش های اولویت بهداشت ودرمان

 

اهداف :

 

 • ترویج فرهنگ وقف و نیکوکاری در حوزه سلامت

 • جلب و هدایت کمکها ، نذورات و منابع افراد خیر جامعه در راستای اهداف نظام سلامت

 • تقویت توان و ظرفیت داوطلبان سلامت جهت جلب مشارکتهای عام المنفعه

 • استفاده از داوطلبان سلامت در نظارت از میزان پیشرفت طرحها و پروژه های عام المنفعه

 • توسعه کمی و کیفی داوطلبان در میان خیرین