خدمات و فرايندها
1394/9/25 چهارشنبه سلامت میانسالان: راهنمای اجرایی ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان- ویژه تیم سلامت شناسنامه سلامت میانسالان از دو فرم ارزیابی دوره ای و مراقبت ممتد تشکیل شده است.فرم ارزیابی دوره ای برای زنان و مردان 59-30 سال که برای دریافت بسته خدمات سبا و سما به مراکز ارائه خدمات مراجعه نموده اند تکمیل می شود. این فرم دارای 11 قسمت است و توسط تیم سلامت(بهورز- مراقب سلامت - ماما وپزشک) تکمیل می گردد. دریافت راهنمای اجرایی ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان- ویژه تیم سلامت