خدمات و فرايندها
1394/9/26 پنجشنبه ترویج تغذیه با شیر مادر : فلوچارت فرآیند توزیع کالا برگ شیر مصنوعی به داوطلبین واجد شرایط (کودکان زیر یک سال شهری) در مراکز بهداشت شهرستان های تاکستان،بویین زهرا ، آبیک،البرز و آوج ،مراکز مشاوره شیر مادر درستاد شهرستان ها واقع شده است و ارزیابی مادرو کودک و مشاوره توسط کارشناس برنامه شیر مادر شهرستان انجام شده ودر کمیسیون داخلی مرکز بررسی انجام گرفته ودر صورت نیاز مجوز کالابرگ شیر مصنوعی برای کودک صادر می گردد . ولی در مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین ،مرکز مشاوره شیر مادر در بیمارستان کوثر می باشد و کارشناس برنامه سرکار خانم مراحل پس از ارزیابی مادر وکودک و ارائه مشاوره در صورت نیاز مجوز کالابرگ شیر مصنوعی را صادر می کند . دریافت فلوچارت فرآیند توزیع کالا برگ شیر مصنوعی به داوطلبین واجد شرایط (کودکان زیر یک سال شهری)