خدمات و فرايندها
1394/10/12 شنبه سلامت میانسالان: فرایند ارائه خدمات زنان میانسال در مراکز بهداشتی درمانی شهری خدمات مراقبت زنان میانسال توسط تیم سلامت شامل مراقب سلامت، ماما و پزشک انجام می شود. فرایند انجام خدمات و ارجاع توسط تیم سلامت در فلوچارت ترسیم شده است. دریافت فرایند ارائه خدمات زنان میانسال در مراکز بهداشتی درمانی شهری