خدمات و فرايندها
1394/11/21 چهارشنبه ترویج تغذیه با شیر مادر:فلوچارت فرآیند توزیع شیر مصنوعی در مناطق روستایی ( مراکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت ) در مراکز بهداشت شهرستان های تاکستان ،بویین زهرا،آبیک ،البرز و آوج ،مرکز مشاوره شیر دهی در ستاد مرکز شهرستان قرار دارد و کارشناسان مشاوره شیر مادر به صورت یک روز در هفته پاسخگوی ارجاعات انجام شده در خصوص مشاوره وارزیابی مادران دارای مشکل شیردهی از سطح مراکز بهداشتی درمانی هستند وپس از مشاوره وارزیابی مادر وشیر خوار ،مورد در کمیسیون پزشکی شهرستان بررسی و در صورت نیاز کودک به شیر مصنوعی طبق دستوالعمل کشوری ،مجوز دریافت شیر مصنوعی مطابق با سن کودک صادر شده وکودک تا پایان 1 سالگی تحت پوشش قرار می گیرد . ودر شهرستان قزوین ( مرکز بهداشت شهید بلندیان ) ،مشاوره وارزیابی و صدور مجوز در سطح مراکز بهداشتی درمانی روستایی وتوسط پزشک مسئول مرکز و ماما صورت می گیرد و گزارشات و آمار ها در پایان فصل به ستاد شهرستان ارسال می گردد. دریافت فلوچارت فرآیند توزیع شیر مصنوعی در مناطق روستایی ( مراکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت )