خدمات و فرآیندهای معاونت بهداشتی
فلوچارت خدمات گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
فرآیندهای: اجرای پایلوت غربالگری بیمار - ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت - نظام مراقبت بیماریها - گزش مار و عقرب - تست فیت - خرید تجهیزات - برنامه پایش از ستاد شهرستان - تدوین برنامه عملیاتی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

دریافت فرآیند: انجام تست فیت
دریافت فرآیند: گزش مار و عقرب
دریافت فرآیند: نظام مراقبت بیماریها
دریافت فرآیند: برنامه پایش از ستاد شهرستان
دریافت فرآیند: اجرای پایلوت غربالگری بیمار
دریافت فرآیند: ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت
دریافت فرآیند: تدوین برنامه عملیاتی
دریافت فرآیند: خرید تجهیزات