خدمات و فرآیندهای معاونت بهداشتی
فلوچارت خدمات گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
فرآیندهای: تأمین واکسن و مواد بیولوژیک و سرم‌های استان - ارسال نمونه های مظنون به سرخک - گزارش دهی بیماری‌های مشمول گزارش تلفنی

دریافت فلوچارت: فرآیند واکسن
دریافت فلوچارت: فرآیند سرخک
دریافت فلوچارت: فرآیند گزارش دهی