خدمات و فرآیندهای معاونت بهداشتی
فلوچارت خدمات سلامت محیط
فرآیندهای: صدور پروانه بهداشتی خودروهای حمل مواد غذایی - صدور یا تمدید پروانه شرکت‌های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و مسکونی

دریافت فلوچارت: صدور پروانه بهداشتی خودروهای حمل مواد غذایی
دریافت فلوچارت: صدور/ تمدید پروانه شرکت‌های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و مسکونی