تازه ها
رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی و عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
عواملی مانند وضعیت آموزشی خانواده‌ها، نوع شغل سرپرست خانواده، وضعیت تغذیه‌ای آن‌ها، وضعیت بهداشت و محیط زیست، نژاد و مذهب در زمره‌ی مؤلفه‌های اجتماعی به شمار می‌روند که علاوه‌بر تأثیرگذاری منفرد هرکدام از آنها به‌صورت جداگانه، برآیند برهم کنشی آنها تأثیر زیادی بر وضعیت رشد و تکامل کودکان دارد. این تأثیر در آنجا تأسف برانگیز خواهد بود که بدانیم مولفه‌های مذکور موجبات شکاف و نابرابری‌هایی در جامعه می‌شوند. این شکاف علاوه‌بر اینکه پیامد حدواسط و اجتناب ناپذیری است، خود باعث نامطلوب تر شدن وضعیت رشد و تکامل کودکان شده و پیامدهای نامناسب آن دیر یا زود گریبانگیر کشور خواهد شد.

دریافت اسلایدهای دکتر محمدی: رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی و عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت