اخبار اسلایدی
راهنمای برنامه‌های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سامانه سیب

1397/12/5 يكشنبه

فایل‌های راهنمای برنامه‌های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سامانه سیب، به شرح زیر قابل دریافت می‌باشند:

دریافت فایل Pdf: راهنمای برنامه نوجوانان و مدارس، ویژه پزشک
دریافت فایل Pdf: راهنمای برنامه نوجوانان و مدارس، ویژه مراقب سلامت / بهورز 
دریافت فایل Pdf: راهنمای برنامه نوجوانان و مدارس، ویژه کارشناس ستاد شهرستان
دریافت فایل Pdf: راهنمای برنامه جوانان، ویژه پزشک
دریافت فایل Pdf: راهنمای برنامه جوانان، ویژه مراقب سلامت / بهورز 
دریافت فایل Pdf: راهنمای برنامه جوانان، ویژه کارشناس ستاد شهرستان