انتصابات
صفر فیض اللهی، سرپرست شبکه بهداشت ـ درمان آوج شد.

1393/4/31 سه‌شنبه

با ابلاغ دکتر علی اکبر زینالو، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، صفر فیض اللهی، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، با حفظ پُست و ردیف سازمانی، سرپرست شبکه بهداشت ـ درمان شهرستان آوج شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، انتصاب مذکور، به پیشنهاد دکتر سیّد سعید اسکویی، معاون بهداشتی این دانشگاه انجام شد، تا فیض اللهی - که سابقه خدمت 23 ساله در حوزه سلامت استان دارد - ، با داشتن مدرک کارشناس بهداشت عمومی و کارشناسی ارشد روانشناسی، متولی سلامت در شهرستان آوج شود. ایشان، مدت 17 سال است که مسئول برنامه ایمنسازی و بیماری های روده ای، در مرکز بهداشت استان است. پیش از این نیز، محمد مهدی آقابگلو، متولی حوزه سلامت در شهرستان آوج بود