انتصابات
انتصاب خانم رزازی به سمت سرپرست سرپرست واحد تغذیه معاونت بهداشتی

1393/9/2 يكشنبه

بر  اساس ابلاغ صادر شده در تاریخ 27/8/1393 با امضای آقای دکتر اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان ، خانم عطیه رزازی به سمت سرپرست واحد تغذیه مرکز بهداشت استان منصوب گردید. در این نامه از زحمات آقای نوروزعلی عزیزخانی  تقدیر و تشکر به عمل آمده است.