انتصابات
دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان شد.

1394/4/1 دوشنبه

این انتصاب، روز اول تیر 1394 انجام شد و دکتر کلهر، به پیشنهاد معاون بهداشتی دانشگاه، عهده دار این مسؤولیت شد. دکتر اسماعیل کلهر، دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی است و در کارنامه کاری خود، معاونت فنی مرکز بهداشت استان و ریاست مرکز بهداشت قزوین را دارد.