انتصابات
انتصاب آقاي مهندس محسن نوري به سمت سرپرست گروه كاهش خطر بلايا و حوادث معاونت بهداشتي

1391/10/20 چهارشنبه

طي حكمي از سوي معاون بهداشتي دانشگاه ،آقاي مهندس محسن نوري به سمت سرپرست گروه كاهش خطر بلايا و حوادث معاونت بهداشتي منصوب گرديد.
در اين حكم كه تاريخ 18 ديماه 1391 صادر گرديده آمده است : به‌‌موجب اين ابلاغ شما را با حفظ سمت و پست سازماني به‌عنوان سرپرست گروه كاهش خطر بلايا و حوادث معاونت بهداشتي منصوب مي‌نمايم. شايسته است برابرموازين شرعي و مقررات اداري تحت نظر اينجانب به نحو احسن انجام وظيفه نماييد.