انتصابات
انتصاب آقاي دكتر مهدي شادنوش به سمت قائم مقام معاون بهداشتي وزير

1392/2/7 شنبه

آقاي دكتر مهدي شادنوش به سمت قائم مقام معاون بهداشتي وزير بهداشت منصوب گرديد. اين حكم در تاريخ دوم ارديبهشت 1392 با امضاي خانم دكتر فاطمه رخشاني صادر گرديد.